.

403239_2507949776672_594233406_nMijn naam is Krijnie Beyen. Ik ben een vaderskind. Mijn vader was aannemer. Toen ik jong was, wilde ik architect worden. Ik werd een betrokken ondernemer en kunstenaar. In mijn hart voel ik me nog steeds een vrij (en meestal vrolijk) kind. Ik vaar niet met de mainstream mee en denk in mogelijkheden.
 

Mijn beeldende werk gaat over datgene wat onder schoonheid verborgen is. De eerste herkenning van schoonheid was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de evolutie van het bewust ZIJN van de mensheid, volgens Eckhart Tolle. Dat spreekt mij aan.
Ik leef en werk vanuit intuïtie. Voel me nauw betrokken bij datgene wat collectief in beweging mag komen. Dat is de rode draad in mijn leven waarin ik ook anderen wil inspireren.

Vanaf de peuterpuberteit was ik onbewust een praktisch feministe. Terugkijkend zie ik mezelf als stoer, soms koppig en tegendraads, maar ook vrolijk en ondernemend. Dat waren destijds behulpzame eigenschappen. Nu voel ik verzachting, meer kwetsbaarheid maar ook meer ruimte in mijn hart en groeiende liefde voor mezelf`als basis om uit te reiken. Dat ervaar ik als rijkdom.

 

My name is Krijnie Beyen. I am a father’s child. My father was a contractor. When I was young, I wanted to become an architect. I became a committed entrepreneur and artist. In my heart I still feel like a free (and usually happy) child. I do not sail with the mainstream and think in possibilities.

My visual work is about what is hidden beyond beauty. The first recognition of beauty was one of the most important events in the evolution of the conscious BEING of humanity, according to Eckhart Tolle. That appeals to me.
I live and work from intuition. Feel deeply involved in what can move collectively. That is the red thread in my life in which I also want to inspire others.

From the toddler’s puberty, I was unconsciously a practical feminist. Looking back, I see myself as tough, sometimes stubborn and contrarian, but also cheerful and enterprising. That was helpful at the time. Now I feel softening, more vulnerability but also more space in my heart and growing love for myself as a basis to reach out.